NTOs Blog

ดนตรีบำบัดในเยอรมนี

ขอเริ่มจากการเรียนนะครับ ดนตรีบำบัดที่ประเทศเยอรมนีมีสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรส่วนมากจะเป็นภาษาเยอรมัน มีที่เมือง Heidelberg ที่มีสอนทั้งภาษาอังกฤษและเยอรมัน แต่ยังไงก็แนะนำว่าถ้าจะมาเรียนแล้วอยากทำงานต่อ อยู่ยาวๆ...

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.