NTO Team

Network Thais Overseas (NTO)

„เครือข่ายคนไทยในต่างแดน“

ภาษาเยอรมัน ว่า,, Netzwerk der Thailänder im Ausland,,

เครือข่าย เสริมสร้างศักยภาพ ถักทอความสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมมือกันพัฒนาแนวคิด  ติดต่อสื่อสาร  เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  แหล่งข้อมูล พัฒนาคุณภาพชีวิต

 เครือข่ายคนไทยในต่างแดน (เยอรมนี) เป็นใคร

เครือข่ายคนไทยในต่างแดน(เยอรมนีชื่อภาษาอังกฤษ  Network Thais Overseas ชื่อย่อ NTO  และชื่อภาษาเยอรมันคือ Netzwerk der Thailänder im Ausland ชื่อย่อของสมาคมเอ็นทีโอหรือ NTO

สมาคม เอ็นทีโอเป็นเครือข่ายถักทอความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในประเทศต่าง โดยมีเป้าหมาย เพื่อร่วมกันพัฒนา และผลักดันให้เกิดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างศักยภาพแก่อาสาสมัครไทยในต่างประเทศ ตลอดจนสร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่ 

ภารกิจของสมาคม

  • ประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่ม องค์กรและหน่วยงานของคนไทยที่ทำงานให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่พำนักและทำงาน ในต่างประเทศ
  • ประสานความร่วมมือระหว่างนโยบายของรัฐและภาคประชาชน ทั้งในประเทศไทย และประเทศปลายทางที่คนไทยพำนักอยู่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในแดน รวมทั้งจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
  • ร่วมกันพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน
  • ร่วมกันผลักดันให้เกิดมาตรการในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาคนไทยในต่างแดน ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ
  • ผลักดันให้เกิดองค์กรถาวร(ในประเทศไทย)ที่ทำหน้าที่ดูแล คุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยในต่างประเทศ
  • สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในเยอรมนี พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหา

สมาคมเอ็นทีโอบริหารงานแบบ ทีมงาน สมาคมฯ มองเห็นความสำคัญของความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนในทีมงาน ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้การทำงานของสมาคมเอ็นทีโอเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ เนื่องจากการก่อตั้งสมาคมจำเป็นต้องมีตัวแทนรับผิดชอบสมาคมตามกฎหมายจึงมีการแต่งตั้งประธานสมาคม  รองประธานฯและเหรัญญิกผู้ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนสมาคมในการติดต่อและประสานงานภายในและภายนอกสมาคมฯ   ดังนี้

ประธานสมาคม

ดร.พัทยา เรือนแก้ว (พัท) นักวิจัยและนักวิชการอิสระ จบปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยทำงานพัฒนาชนบทในภาคอิสานของไทย และที่ราบสูงในศรีลังกา (United Nations Volunteer in Domestic Development Service) ก่อนมาศึกษาที่เยอรมนี จบปริญญาโท และเอก สังคมวิทยา ที่มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมธาราและเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสารดี ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประสานงานเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO) วิทยากรด้านสิทธิและกฎหมาย

รองประธานสมาคม

ชลัช วรยรรยง (หมู) จบปริญญาโทสาขาดนตรีบำบัดจาก SRH Hochschule เมือง Heidelberg ปัจจุบันทำงานเป็นนักดนตรีบำบัดใน Psychiatrie เมือง Arnsdorf (b. Dresden) และเป็นหนึ่งในทีมงานผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO) วิทยากรด้านดนตรีบำบัด

เลขานุการ

นฤมล ชวินด์ (หน่อย) จบปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เคยทำงานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมโนโวเทล และบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอร์รี่ (ไฮเนเก้น ประเทศไทย) เคยอาศัยอยู่ประเทศตุรกี และได้ร่วมก่อตั้งชมรมไทยในนครอิสตันบูล โดยรับผิดชอบงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์

เหรัญญิก

อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง (ต้อม) ล่าม นักแปล ครูสอนภาษาไทยเยอรมัน และครูสอนวาดภาพ  จบปริญญาตรี วิชาเอกภาษาเยอรมัน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย เฮเกาโบเดนเซ เป็นอาสาสมัครให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คนไทยและครอบครัวในเยอรมนี ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มศิลปินไทยในเยอรมนี ร่วมก่อตั้งกลุ่มสุนทรีดนตรีไทยในเยอรมนี  กองบรรณาธิการนิตยสารดี และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO) วิทยากรด้านการสอนภาษาเยอรมันแก่คนไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์  

งานในอดีตปัจจุบันอนาคต

กิจกรรมหลักของสมาคมเอ็นทีโอคือ จัดทำสื่อและคู่มือต่างๆ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนไทยในต่างแดน  เช่น คู่มือกฎหมาย และนิตยสารดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ตัวแทนสมาคมไทยในเยอรมนีและผู้สนใจอีกด้วย เช่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดนตรีบำบัดที่เวือร์ซบวร์กในปี 2012   จัดสัมมนาวิธีการให้กำลังใจตนเองที่ฟรังค์ฟวร์ท ในปี 2013 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทำคู่มือการให้คำปรึกษาที่บีเลอเฟลด ในปี 2014  เป็นต้น  ซึ่งในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง สมาคมเอ็นทีโอมองเห็นถึงความสำคัญของวิทยากร จึงได้ติดต่อผู้ซึ่งมีความรู้และสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างชัดเจน 

แผนงานในอนาคตนั้นสมาคมเอ็นทีโอมีเป้าหมายจะผลิตหนังสือคู่มือต่างๆเพื่อเป็นอาหารสมองแก่คนไทยผู้ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในต่างแดนและคนไทยที่กำลังจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดน  เช่น คู่มืออยู่ต่างแดน  คู่มือกฎหมาย คู่มือการศึกษา คู่มือการเลี้ยงลูกสองวัฒนธรรม  เป็นต้น จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดี 

บางคนออกความคิดเห็นว่า ทำสื่อ ทำคู่มือ ทำหนังสือ แล้วจะมีคนอ่านหรือ รู้อยู่ว่าคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือทีมงานเชื่อว่า ความคิดเห็นนี้ควรจะเลือนหายไปได้แล้ว ขอสรุปสั้นๆว่า  ใครรักการอ่าน ก็จะได้ความรู้ เมื่อมีความรู้ ก็จะมีภูมิคุ้มกันตัวเอง

นอกจากจะผลิตหนังสือต่างๆแล้ว สมาคมเอ็นทีโอยังให้คำแนะนำเรื่องการติดต่อวิทยากรจากประเทศไทยและประเทศเยอรมนี ให้แก่สมาคมไทยต่าง ในต่างแดนอีกด้วย